Czym jest programCzyste powietrze„?

Czyste Powietrze to rządowe działanie, mające na celu budowanie świadomości społecznej Polaków dotyczącej poprawy jakości powietrza, oraz motywowanie do podejmowania działań zmniejszających emisję szkodliwych substancji. W ramach programu, właściciele domów jednorodzinnych mogą wnioskować o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Kluczowe znaczenie ma tutaj wymiana starego kotła (z ręcznym załadunkiem paliwa) na ekologiczny kocioł nowej generacji, spełniający wymagania 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 i ecodesign.

Cel programu

Rządowy program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza, a w szczególności zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów, oraz innych zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kto może skorzystać?

Program skierowany jest dla osób fizycznych, właścicieli budynków na wymianę starych, nieefektywnych urządzeń, niespełniających wymagań określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów, na nowoczesne kotły c.o. opalane węglem lub biomasą. Dotyczy to istniejących oraz nowo budowanych budynków mieszkalnych.

Czas trwania programu

Program będzie realizowany w latach 2018-2029 r.  |  Planowane rozpoczęcie programu: od 01.01.2018 r.

Podpisywanie umów zakończy się 31.12.2027 r.  |  Zakończenie prac realizowanych zgodnie z projektem: do 30.06.2029 r.

Budżet

Całkowity budżet programu wynosi 103 mld zł.

Środki zostały podzielone na:

 • dotacje bezzwrotne w kwocie 63,3 mld zł
 • pożyczki w formie zwrotnej, w kwocie 39,7 mld zł.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski rozpatrywane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania wojewódzkie fundusze ochrony środowiska (WFOŚiGW). Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone będzie na stronie WFOŚiGW.
Wnioski przyjmowane są w terminie od 19 września 2018 do 30 czerwca 2027 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wymagane dokumenty

Wypełnienie wniosków odbywa się w formie papierowej, pobranej ze strony lub siedziby WFOŚiGW, lub elektronicznej umieszczonej na stronie głównej programu w PORTALU BENEFICJENTA.
Wykaz dokumentów, wszelkie informacje oraz wymagania techniczne są do pobrania na stronach  terytorialnych funduszy właściwych dla miejsca zamieszkania Beneficjenta w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także na stronie: https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu

Instrukcja jak pozyskać dofinansowanie zakupu kotła 5 klasy. Dotyczy kotłów Carbo 5, Pelwo 5 i Klaster 5 produkowanych przez Kotły Woźniak.

Najczęściej zadawane pytania

Na co mogę pozyskać dofinansowanie?

W ramach programu można otrzymać dotację m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu – 5 klasę i ecodesign,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
W jaki sposób prowadzony jest nabór wniosków?
 • Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
 • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo) zamieszczono na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW.
 
Gdzie złożyć wniosek?

Nabór wniosków do programu Czyste Powietrze prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwe dla adresu budynku mieszkalnego, w którym ma być realizowana inwestycja w ramach programu. Sprawdź dane kontaktowe Twojego Funduszu.

Jak wysokie dofinansowanie mogę otrzymać?

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Przed rozpoczęciem drogi formalnej, warto dokonać kalkulacji w celu oszacowania wysokości dotacji i tym samym opłacalności inwestycji w ramach programu. Zapoznaj się z tabelą i oblicz wysokość dotacji.

Grupa
Kwota miesięcznego dochodu / osoba w PLNDotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)Pożyczka
uzupełnienie do wartości dotacjipozostałe koszty kwalifikowane
Ido 600do 90%do 10%do 100%
II601-800do 80%do 20%do 100%
III801-1000do 70%do 30%do 100%
IV1001-1200do 60%do 40%do 100%
V1201-1400do 50%do 50%do 100%
VI1401-1600do 40%do 60%do 100%
VIIpowyżej 1600do 30%do 70%do 100%

 

W jakiej formie udzielane jest dofinansowanie?

W programie  „Czyste Powietrze” przewidziano dwie formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja wynosi 53 tysiące złotych. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

 

Czy mogę pozyskać dofinansowanie w przypadku budowy nowego domu?

Tak, w ramach programu Czyste Powietrze jest możliwość dofinansowania zakupu źródła ciepła dla nowo powstającego budynku. Należy przy tym pamiętać o spełnieniu dwóch kluczowych warunków:

 • Właściwe ocieplenie budynku – spełnienie wymagań dla przegród określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 r.
 • Wybór kotła spełniającego wymagania ekoprojektu (ecodesign) – seria CARBO 5, PELWO 5 oraz KLASTER 5.
Posiadam już ekologiczny kocioł, czy nadal mogę skorzystać z programu?

Tak, w takiej sytuacji można skorzystać z dofinansowania termomodernizacji domu. Należy jednak spełniać jeden podstawowy warunek – pozwolenie na budowę domu zostało wydane przed 15 grudnia 2002 roku. Jeżeli spełnienie warunku jest niemożliwe, pozostaje jedynie ubieganie się o udzielenie pożyczki na preferencyjnych warunkach na instalację kolektorów słonecznych, fotowoltaiki czy wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Czy program dotyczy tylko budynków jednorodzinnych?

Program dotyczy właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Mowa o budynkach istniejących i będących w trakcie budowy. Program nie obejmuje budownictwa wielorodzinnego – nie skorzystają z niego mieszkańcy bloków i kamienic, nie jest też skierowany do właścicieli pensjonatów, domków letniskowych, ani obiektów hotelarskich. Kwalifikują się do niego natomiast właściciele nieruchomości w zabudowie szeregowej.

Jaka jest właświwa kolejność działania - najpierw wniosek potem zakup kotła czy odwrotnie?

Tradycyjna droga rozpoczyna się od złożenia wniosku, następnie podpisaniu umowy o dofinansowanie i w ostatnim etapie realizacja inwestycji. 
Można także rozpocząć inwestycję wcześniej, jednak z jej zakończeniem należy się wstrzymać do złożenia wniosku. W praktyce wygląda to następująco: najpierw składamy wniosek a dopiero potem Instalator dokonuje ostatecznego odbioru prac. Taka kolejność wiąże się jednak z większym ryzykiem, dlatego zalecamy szczegółowe zapoznanie się z wszystkimi wymaganiami formalnymi programu. 

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie materiałów dostępnych na stronie https://portal.wfosigw.pl/