ECODESIGN / EKOPROJEKT

Czym jest ecodesign?

Ecodesign (określany także jako ekoprojekt) to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego, która traktuje wymagania energetyczno-emisyjne jeszcze szerzej niż 5 klasa wg normy PN-EN 303-5:2012. Dotychczasowe badania parametrów kotłów odnosiły się do pracy z mocą nominalną. Należy zwrócić uwagę, że kotły podczas rocznej eksploatacji rzadko pracują z mocą maksymalną, a pozostały okres to czas pracy z mocą obniżoną (np. w trybie podtrzymania). Dyrektywa Ekoprojektu obliguje nowoczesne urządzenia grzewcze do zapewnienia wysokiej sprawności oraz niskich wartości emisji, niezależnie czy pracują z mocą maksymalną czy obniżoną.

Sezonowa efektywność energetyczna

Wysokie standardy emisyjne to nie wszystko – Ekoprojekt wprowadza pojęcie sezonowej efektywności energetycznej. Wyznaczenie tego kryterium polega w dużym uproszczeniu na odjęciu od sprawności kotła zapotrzebowania na energię elektryczną. W tym miejscu spotkamy się z koniecznością wyznaczenia wskaźnika ηs – sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym. Do tego celu posłuży nam średnia ważona sprawności użytkowej przy mocy pomniejszonej i nominalnej. Z pewnością nasuwa się pytanie czym jest przywołana sprawność użytkowa? – to nic innego jak stosunek wytworzonego ciepła do poboru energii niezbędnej do jego wytworzenia. Należy zwrócić uwagę, że udział mocy pomniejszonej (dla przypomnienia – mocy z jaką pracuje kocioł przez większość czasu w ciągu roku) jest bardzo wysoki i stanowi aż 0,85 całkowitej sprawności. Ostatnim krokiem jest pomniejszenie uzyskanej wartości o zużycie energii na potrzeby własne, tj. sterownika, silnika podajnika, wentylatora itp. Wartości sezonowej efektywności energetycznej zgodnie z wymaganiami Dyrektywy zawarto w poniższej tabeli.

ekodesign - etykieta zaprojektowana przez Kotły Woźniak

Ecodesign w Kotły Woźniak

Nowa seria wyrobów – CARBO 5, PELWO 5 i KLASTER 5 to owoc innowacyjnego podejścia do projektowania, którego celem była optymalizacja ekologiczności przy zachowaniu funkcjonalności kotłów. Niniejsze urządzenia grzewcze realizują szereg postulatów zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE, czego potwierdzeniem jest uzyskanie certyfikatu ECODESIGN, przyznanego przez akredytowane laboratorium badawcze.
CARBO 5 i PELWO 5 spełniają restrykcyjne wymagania ekoprojektu w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej. To klasyfikuje je w czołówce europejskich produktów, na zakup których można pozyskać dotacje w ramach realizowanych programów ograniczania niskiej emisji.

Ecodesign obowiązkowy od 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 roku poniższe wymagania staną się obligatoryjne dla wszystkich urządzeń grzewczych oferowanych na rynku w Polsce i Unii Europejskiej.

ikona efektywności energetycznej

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej

≤ 20 kW

> 20 kW

min. 75%

min. 77%

Kotły z zasypem ręcznym
Kotły z zasypem automatycznym
ikona emulsji pyłu

Sezonowa emisja pyłu

< 60 mg/m3

< 40 mg/m3

ikona emisji gazów

Sezonowa emisja organicznych związków gazowych

< 30 mg/m3

< 20 mg/m3

ikona emisji tlenku węgla

Sezonowa emisja tlenku węgla

< 700 mg/m3

< 500 mg/m3

Kotły na biomasę
Kotły na paliwa kopalne
ikona emisji azotu

Sezonowa emisja tlenków azotu

< 200 mg/m3

< 350 mg/m3

klasy energetyczne dla kotłów co

Jednym z kluczowych kryteriów w procesie certyfikacji kotłów jest także zużycie energii elektrycznej. Na każdym produkcie sygnowanym marką KOTŁY WOŹNIAK zamieszczono etykietę informującą o klasie energetyczności, która odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe.

Nasze certyfikaty ekoprojekt (ecodesign)

banner - skorzystaj z dofinansowania na zakup kotła CO spełniającego normę ekodesign (ekoprojekt)